×
WEB MAIL TELEPHONE DIRECTORY STUDENT INFORMATION SYSTEM COURSES OFFERED DISTANCE LEARNING CAMPUS LIFE LIBRARY PORTAL TRANSPORTATION

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Mikro ve Nanoteknoloji Yüksek Lisans Programı Çıktıları (PÇ)

PÇ1-Mezunlarımız, fizik, kimya gibi temel bilimler ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği gibi uygulamalı mühendislik dallarının mikro ve nanoteknoloji konularıyla ilintili alanlarında bilgi sahibi olurlar.

PÇ2- Mezunlarımız, fizik, kimya gibi temel bilimler ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği gibi uygulamalı mühendislik dallarından mikro ve nanoteknoloji konusuyla ilintili bir alanında güncel araştırmaları takip ederek kapsamlı bilgi sahibi olur ve yeni-ileri teknikleri uygular.

PÇ3-Mezunlarımız, temel ve uygulamalı bilimlerin mikro ve nanoteknoloji konusuyla ilgili alanlarında problem tanımlama, çözüm için uygun yöntemleri kullanarak araştırma yapma becerisi ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlama becerisi kazanırlar,

PÇ4- Mezunlarımız, hayat boyu öğrenme gerekliliğinin farkında olarak yeni bilgileri edinme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip etme ve kendilerini sürekli geliştirme becerisini elde ederler,

PÇ5- Mezunlarımız, takım halinde ve bireysel sorumluluk alma ve çalışma becerisi kazanarak disiplin içi ve disiplinler arası etkin biçimde işbirliği yapma becerisi kazanır,

PÇ6- Mezunlarımız, yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olarak temel ve uygulamalı bilimler konusunda düşünce ve araştırma sonuçlarını etkin biçimde ifade etme ve sunma becerisi kazanırlar,

PÇ7- Mezunlarımız, profesyonel ve bilimsel etik sorumluluk konularında farkındalık kazanarak mesleki etik kurallarını öğrenirler,

 

 

TYYÇ Mühendislik Temel Alanı Yeterlilikleri
(Akademik Ağırlıklı)

7. Düzey (YÜKSEK LİSANS Eğitimi)

Mikro ve Nanoteknoloji ABD Yüksek Lisans Programı

Program Çıktıları

1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ – Kuramsal-Olgusal
1- Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.        
2- Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.      
3- Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.        
4- Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.        
BECERİLER – Bilişsel-Uygulamalı  
1- Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.        
2- Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.        
3- Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.        
4- Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.        
YETKİNLİKLER – Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği  
1- Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.      
2- Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.        
3- Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.        
4- Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.        
5- Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.        
6- Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.        
YETKİNLİKLER – Öğrenme Yetkinliği  
1- Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.      
2- Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.        
3- Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.        
4- Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.        
YETKİNLİKLER – İletişim ve Sosyal Yetkinlik  
1- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.            
2- Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.          
3- Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler      
4- Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.        
5- Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.        
6- Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.        
7- Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.      
8- Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.        
YETKİNLİKLER – Alana Özgü Yetkinlik  
1- Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.        
2- Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.        
3- Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.        
4- Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.